สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (TAJA) จัดมอบรางวัล รถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยม ครั้งแรกในรอบ 18 ปี

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (TAJA) พร้อมประกาศผล รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปีถือเป็นการมอบรางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมครั้งแรกในรอบ 18 ปีของการก่อตั้งสมาคมฯ การประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นใน วันศุกร์ที่ 23 มีนาคมนี้ เวลา 18.00 น ณ. สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีฯ

 
นายยุทธพงษ์ ภาษี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย (สรยท./TAJA) เปิดเผยถึงการจัดทำ รางวัลของสมาคมฯ ครั้งนี้ว่า หลังจากที่สมาคมได้ริเริ่มการจัดทำรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมครั้งแรกเมื่อปี 2558 โดยมุ่งหวังเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อบทบาทของสมาคมฯ และส่งเสริมบทบาทของสมาคมฯ ต่อสังคมยานยนต์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ การตลาดของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย           ให้ก้าวหน้ามากขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริม และเชิดชูผู้ประกอบการให้ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าต่อผู้บริโภค สำหรับปี 2561 นับเป็นปีแรกที่สมาคมฯ ได้จัดทำรางวัลสำหรับรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมขึ้นเป็นครั้งแรก โดยสอดคล้องกับพัฒนาการของสังคมรถจักรยานยนต์ ที่มีการขยายตัว มีวัฒนธรรมการขับขี่ที่หลากหลาย ซึ่งจักรยานยนต์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ ทรงคุณค่าและสะท้อนคุณค่าเดียวกับรางวัลในส่วนของรถยนต์ ที่ดำเนินมาก่อนหน้านี้แล้ว

รางวัลดังกล่าวใช้ชื่อว่า “รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2560 (THAILAND  MOTORCYCLE OF THE YEAR 2017)” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 1 หลักเกณฑ์คัดเลือก ยังคงรักษา มาตรฐานการตัดสิน ด้วยหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้รางวัลรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2560 นั้นเป็นมาตรฐานของวงการ
นายยุทธพงษ์  กล่าวต่อไปว่า สมาคมฯ ได้หารือและนำวิธีการตัดสินรางวัลโดยคำนึงถึงจุดประสงค์ของการมอบรางวัลและประโยชน์ที่จะเกิดต่อผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญ โดยการคัดเลือกรถจักรยานยนต์ยอดเยี่ยมฯ ได้รับเกียรติจากผู้สื่อข่าวสายจักรยานยานยนต์และผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบจักรยานยนต์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯมาร่วมเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า 25 ท่าน กรรมการทุกคนล้วนเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย  มีผลงานการทดสอบรถจักรยานยนต์
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะสื่อมวลชนสายจักรยานยนต์ 3 ปีต่อเนื่องและอยู่ในประกาศรับรองการเป็นกรรมการคัดเลือกรางวัลฯ ประจำปีของสมาคม
การตัดสินของคณะกรรมการจะมีเพียงรอบเดียว โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินรถให้ได้รับรางวัลเพียง  2 รางวัล เท่านั้น  คือ

Advertisements
  1. 1. จักรยานยนต์ ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบ ต่ำกว่า 400 cc
  2. 2. จักรยานยนต์ ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบ ตั้งแต่ 400 cc ขึ้นไป

“สาเหตุที่รางวัลมีการแบ่งกลุ่มรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีเพียง 2 รางวัล ไม่มีการแบ่ง category หรือการจำแนกประเภทย่อยของรางวัลก็เพื่อให้สอดคล้องไปกับอนาคตในเรื่องของการจัดประเภท การใช้งานโดยภาครัฐ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนล้วนมีประสบการณ์ มีคุณวุฒิและมีความอิสระในการประเมินคุณค่าของรถ ซึ่งเชื่อว่าผลของรางวัลและจำนวนรางวัลเหมาะสมตามจุดประสงค์ของรางวัลที่กำหนดไว้”        นายยุทธพงษ์ กล่าว
นายุทธพงษ์กล่าวต่อไปอีกว่า หลักเกณฑ์ คือ ในแต่ล่ะรางวัลคณะกรรมการแต่ละท่านจะมีคะแนนอยู่ 25 คะแนน กรรมการจะต้องให้คะแนนอย่างน้อย 5 คัน  คันใดที่กรรมการพิจารณาตามองค์ประกอบแล้วชื่นชอบที่สุดจะต้องให้คันนั้น 10 คะแนน ส่วนที่เหลืออีก 15 คะแนนให้กระจายไปยังรถ จักรยานยนต์ คันอื่น ห้ามมิให้คะแนนเต็ม 10 เท่ากับรถที่เลือกไว้ในลำดับแรก ซึ่งคะแนนจะต้องเป็นจำนวนเต็มห้ามมีจุดทศนิยม
ทั้งนี้ สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยจะจัดพิธีการมอบรางวัลดังกล่าว ร่วมกับ รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยม ประจำปี ในวันที่ 23 มีนาคม 2561  ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี
สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ Thai Automotive Journalists Association (TAJA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาชีพของผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมวาระ 2559-2560 ประกอบไปด้วย
1.นายยุทธพงษ์ ภาษี  นายกสมาคมฯ  2.นายสมวิน  จิระศักดิ์อานนท์  อุปนายกสมาคม  3.นายเจษฎา วงศ์พานิช กรรมการบริหารและเลขานุการ  4.นายสมหมาย มังคละพุทธิภักดิ์  กรรมการบริหารฝ่ายรถจักรยานยนต์และเหรัญญิก   5.นายพุทธิ. ผาสุข กรรมการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์  6.นายคิงส์ลี่  วิชยะสิงหะ  กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษฝ่ายต่างประเทศ 7.นายกรกิต กสิคุณ  กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ-วิชาการ  8.นายสราวุธ คำศรี  กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  9.นายณัฐพล  เดชสิงห์  กรรมการบริหารฝ่ายสวัสดิการ/
สรรหารายได้

Advertisements
- Advertisement -spot_imgspot_img

Latest news

Advertising

spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img