ขนส่งฯปรับใหม่ ระเบียบสีรถเพิ่มจดทะเบียน”หลากสี”รองรับเทคโนโลยีใหม่

กรมขนส่งเตรียมปรับระเบีนย จดทะเบียนรถ”หลากสี”ได้รองรับเทคโนโลยีสีรถยนต์สมัยใหม่
รายงานข่าวเปิดเผยว่า เว็บไซต์ กรมขนส่งทางบกได้เผยแพร่ เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อร่าง กฎหมายว่าด้วย ระเบียบว่าด้วยการกำหนดสีรถและลักษณะรถ ตามที่ได้มีระเบียบว่าด้วยการกำหนดสีรถและลักษณะรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๕๙ ไว้แล้วนั้น
โดยปัจจุบันเทคโนโลยีในการทำสีของรถมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการทำสีรถมีความหลากหลาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสีรถสามารถ
ทำได้ง่าย ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดสีรถสำหรับการจดทะเบียน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสีรถภายหลังการจดทะเบียนมีตวามเหมาะสมยิ่งขึ้น
และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังกล่าวเสียใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกระเบียบ โดยเปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างระเบียบนี้
สำหรับสาระสำคัญของระเบียบใหม่ เกี่ยวข้องกับ สีรถที่มีความหลากหลาย ไม่สามารถระบุสีหลักได้
ซึ่งก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่อง ของการจดทะเบียนสีรถยนต์สีใหม่ๆ เช่น สีเหลื่อมหรือสีที่เกิดจาก ระบบการทำสีรถพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการนำรถไปหุ้มสติกเกอร์ หรือหุ้มเคปล่า ที่ทำให้เกิดสีรถใหม่ๆ
ในร่างที่จัดทำขึ้น ระบุว่า
กรณีรถมีสีเดียว ให้กำนหนดสีหลัก โดยไม่ต้องสนใจเฉด(ความเข้ม)สี
กรณี หลายสี สีแตกต่างกันบริเวณ ตัวถังส่วนสำคัญของรถ ให้กำหนด สีหลัก ไม่เกิน 3 สี
หากมีมากกว่า 3 สี ให้สามารถกำหนดสีหลัก 2 สีและใช้
” หลากสี” ต่อท้ายสีแถบที่2
และกรณี คาด หรือรถแต่าง ที่ไม่ทำให้สีหลักของรถเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องกำหนดเป็นสีรถ (ยกเว้นคาดส่วนสำคัญ รถจนสีเปลี่ยนแปลงไป) [fblike]
Link อ่าน:ร่างระเบียบกรมการขนส่งทางบก_ว่าด้วยการกำหนดสีรถและลักษณะรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์_(ฉบับ_๒)
 
 

Related articles

Comments

Share article

spot_img
spot_img

Latest articles

Newsletter