5 ก.ย. บังคับใช้”เบาะเด็ก” พ่อแม่วุ่น ขนส่งโยนเรื่อง “ตำรวจ” หารือปัญหา

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

ตามที่มีรายงานข่าวถึงกรณีการบังคับใช้คาร์ซีทในเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี หากฝ่าฝืนจะมีค่าปรับ 2,000 บาท ซึ่งกฎหมายจะมีผลบังคับใช้วันที่ 5 ก.ย.2565 นี้และเรื่องดังกล่าวประชาชนเดือดร้อนมาก เนื่องจากราคาคาร์ซีทค่อนข้างสูงประกอบกับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี เห็นว่ากฎหมายนี้มีข้อจำกัดหลายเรื่อง ซึ่งอาจจะมีการทบทวนปรับปรุงผ่อนปรนกฎหมาย
ทางด้านขนส่งทางบก โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ออกมาชี้แจงว่า การบังคับใช้คาร์ซีทดังกล่าว อยู่ในการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยเนื้อหาเกี่ยวกับคาร์ซีทจะอยู่ในมาตรา 123 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนบนรถจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์ และสำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 6 ปี จะกำหนดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งไม่ได้บังคับเด็ดขาดว่าจะต้องใช้เพียงที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือคาร์ซีท เท่านั้น ในการป้องกันอันตรายสำหรับเด็ก

Advertisements


นอกจากติดตั้งคาร์ซีทแล้วยังสามารถใช้วิธีการอื่น ๆ เช่น จัดหาที่นั่งสำหรับเด็กให้เด็กสามารถใช้เข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งในรถยนต์ได้ หรืออาจใช้วิธีการป้องกันอื่น ๆ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัยในการโดยสาร ซึ่งการออกประกาศดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะต้องมีการประชุมหารือ กับนักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมการขนส่งทางบกจะนำปัญหาและข้อห่วงใยของประชาชน เกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่าย เข้าร่วมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณากรณีการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ไม่สร้างภาระให้กับประชาชนที่ยังไม่มีความพร้อมในการจัดหาคาร์ซีท แต่ยังคงหลักการให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ทั้งนี้ การแก้ไข พ.ร.บ. จราจรทางบกดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความปรารถนาดี ห่วงใยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีเจตนารมณ์ที่จะลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนกรมการขนส่งทางบก มีภารกิจในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยของตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้รถยนต์ทุกชนิดต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบรัดหน้าตักและรั้งพาดไหล่ (Three-point belt) หรือแบบรัดหน้าตัก (Lap belt) สำหรับคนขับรถและผู้โดยสารทุกที่นั่ง ซึ่งสอดคล้องกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. จราจรทางบกดังกล่าว โดยยกเว้นรถบางประเภทไม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย เช่น รถสองแถว และรถโดยสารประจำทางในเขตเมือง ซึ่งรถที่ไม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยก็ได้ยกเว้นการคาดเข็มขัดนิรภัย สำหรับที่นั่งที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัยด้วย
ที่มา:กรมขนส่งทางบก

Advertisements
- Advertisement -spot_imgspot_img

Latest news

Advertising

spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img